Aardappel header
Algemene voorwaarden Bex BV

 

1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bex B.V., hierna te noemen: “Bex” en een koper waarop Bex deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Bex, voor de
uitvoering waarvan door Bex derden dienen te worden betrokken.
1.3 De toepasselijkheid van voorwaarden van de koper wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Bex behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen.
1.5 Indien Bex niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Bex in enigerlei mate het recht zou verliezen om in
andere gevallen stipte naleving van de bepalingen in deze voorwaarden te verlangen.
1.6 Indien een bepaling van deze voorwaarden door een bevoegde rechter nietig zal worden verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverkort van kracht blijven en zal Bex een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
1.7 Een exemplaar van deze voorwaarden is op verzoek bij Bex te verkrijgen.

2. Offertes
2.1 Alle offertes van Bex zijn vrijblijvend en gelden gedurende 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
2.2 Overeenkomsten tussen Bex en de koper komen pas tot stand indien en voor zover de offerte schriftelijk, dan wel per e-mail is geaccepteerd door Bex of Bex met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen.
2.3 Het staat Bex vrij om orders te weigeren zonder opgave van redenen.
2.4 Bex kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.5 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Bex daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bex anders aangeeft.
2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Bex niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de order tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3. Prijzen
3.1 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege en inclusief transport- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.2 Bex heeft het recht kostenstijgingen tussen het tijdstip van offerte, of het tot stand komen van de overeenkomst (indien geen voorafgaande offerte heeft plaatsgevonden) en het tijdstip van levering, volledig aan de koper door te berekenen. Onder kostenstijging wordt onder meer begrepen: wisselkoersveranderingen en andere kostenverhogende factoren.

Artikel 4. Leveringstermijnen
4.1. De door Bex opgegeven data van leveringstermijnen dienen slechts ter indicatie. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Bex derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Bex dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4.2 Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
4.3. Bex heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5. Levering
5.1 Levering vindt plaats aan het adres van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2 De koper is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment van aflevering, dan wel op het moment dat deze aan hem worden bezorgd.
5.3 De koper dient voorts te zorgen voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een zo kort mogelijke wachttijd voor de aflevering.
5.4 Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zal de koper alle bijkomende kosten verschuldigd zijn.
5.5 Op het moment van aflevering gaat het risico van de afgeleverde producten over op de koper.
5.6 De koper is gehouden om na aflevering het product op de juiste wijze te koelen, zoals is aangeven op de verpakking.

Artikel 6. Transport /risico
6.1 Verzending en transport geschieden voor rekening van Bex.
6.2 Zodra de verkochte zaak door Bex of een door deze aangewezen vervoerder aan de koper is afgeleverd, zijn de producten vanaf het moment van aflevering voor risico van de koper, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de koper.

Artikel 7. Overmacht
7.1 Bex is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bex geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bex niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Bex heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Bex haar verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Bex kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
7.4 Indien Bex ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bex gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8. Oogstvoorbehoud
8.1 Alle aanbiedingen en overeenkomsten met Bex gelden onder oogstvoorbehoud. Indien ten gevolge van een tegenvallende oogst met betrekking tot de hoeveelheid en/of kwaliteit van het soort landbouwgewassen dat voor de productie van producten nodig is (hierna: grondstoffen), zoveel grondstoffen minder beschikbaar zijn, waaronder ook wordt verstaan afkeuring door daartoe bevoegde instanties, dat bij het sluiten van de overeenkomst of het aanbod redelijkerwijs mocht worden verwacht, heeft Bex het recht de door haar verkochte of aangeboden hoeveelheden dienovereenkomstig te verminderen. Door levering van deze aldus verminderde hoeveelheid, voldoet Bex volledig aan haar verplichtingen. Bex is alsdan niet gehouden tot het leveren van vervangende producten en is tevens niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.

Artikel 9. Reclame
9.1 De mogelijkheid tot reclame over de geleverde producten als gevolg van gebreken of achteruitgang in de kwaliteit is beperkt, omdat de producten aan bederf onderhevig zijn en Bex na de feitelijke levering geen invloed noch controle mogelijkheid heeft op de wijze waarop de geleverde producten worden behandeld en bewaard.
9.2 De koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
9.3 De koper is verplicht, binnen 6 uur, na het in ontvangst nemen van de producten tot controle ervan over te gaan. De koper dient onjuistheden direct te melden zodat dit schriftelijk vastgelegd kan worden door middel van een correctiebon op de dag van levering. Verzuring van de producten door niet correcte behandeling c.q. koeling is uitgesloten. Instructies op de verpakkingen dienen te worden opgevolgd.
9.4 Indien de producten bij een derde worden afgeleverd die deze voor de koper houdt, is de koper eveneens verplicht binnen 6 uur na het in ontvangst nemen van de producten tot controle over te gaan.
9.5 Indien bovengemelde reclame niet binnen de bedoelde termijnen aan de gebruiker is kenbaar gemaakt, worden de goederen geacht in goede staat ontvangen te zijn.
9.6 Het recht van de koper op vergoeding of vervanging van geleverde producten vervalt indien de producten zijn verwerkt, bewerkt of niet goed zijn opgeslagen dan wel indien de houdbaarheid van de desbetreffende producten is verstreken op het moment dat een klacht wordt ingediend.
9.7 De door de Bex geleverde producten waarop klachten betrekking hebben moeten ter beoordeling voor de leverancier beschikbaar blijven in de toestand waarin deze producten zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd.
9.8 Reclames schorten de betalingsverplichting van de koper niet op.
9.9 Indien een klacht gegrond is, zal Bex haar verplichtingen alsnog nakomen, tenzij dit inmiddels voor de koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Indien Bex aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
10.2 Bex is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bex is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
10.3 Bex is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
10.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bex aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Bex toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.5. Bex is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.
10.6 Indien Bex aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bex beperkt tot maximaal twee maal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.7. De aansprakelijkheid van Bex is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van haar verzekeraar komt.
10.8 leder recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen 1 maand na
het ontstaan daarvan bij Bex schriftelijk is gemeld.
10.9 De koper vrijwaart Bex en door haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen voor iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door Bex van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn van die welke de koper toekomen jegens Bex.
10.10 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bex.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
11.1 Bex is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
– de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Bex ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen;
– de koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– Indien door de vertraging aan de zijde van de koper niet langer van Bex kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Bex gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Bex kan worden gevergd.
11.2 Indien de ontbinding aan de koper toerekenbaar is, is Bex gerechtigd tot het vorderen van schadevergoeding, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden dan zijn de vorderingen van Bex op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Bex de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
11.4 Indien Bex op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
11.5 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Bex vrij om de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van haar zijde tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Bex op de koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
11.6 Indien de koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte producten, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de koper in rekening worden gebracht.

Artikel 12. Intellectuele eigendom
12.1 Bex behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Bex heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de koper ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
13.1 Alle door Bex in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van Bex totdat de koper alle verplichtingen uit de met Bex gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
13.2 Door Bex geleverde producten, die ingevolge artikel 13 lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
13.3 De koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Bex veilig te stellen.
13.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper verplicht om Bex daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
13.5 Voor het geval Bex haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Bex en door Bex aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Bex zich bevinden en die producten terug te nemen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

Artikel 14. Kratten
14.1 De door Bex geleverde producten worden verpakt in kratten, die eigendom blijven van Bex. De koper is gehouden om de kratten retour te leveren aan Bex. Bex BV brengt statiegeld in rekening voor de kratten.

Artikel 15. Betaling en incassokosten
15.1.Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Bex aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Bex aangegeven. Bex is gerechtigd om periodiek te factureren.
15.2 Indien de koper in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de koper van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag waarop de koper in verzuim is, is hij aan Bex een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt. Tevens is de koper de buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van 15% van de achterstallige betaling, onverminderd de aan Bex verder toekomende rechten op schadevergoeding. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de koper worden verhaald. De koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
15.3 Bex heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
15.4 Bex kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Bex kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
15.5 De koper doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde
bedragen.

Artikel 16. Zekerheid
16.1 Bex behoudt zich nadrukkelijk het recht voor te allen tijde volledige vooruitbetaling, contante betaling bij aflevering of nadere zekerheden voorafgaande aan aflevering te verlangen.
16.2 Indien de koper desgevraagd aan het gestelde in artikel 15 lid 1 niet voldoet, is Bex gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.

Artikel 17. Vrijwaring
17.1 De koper vrijwaart Bex voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Bex toerekenbaar is.
17.2 Indien Bex uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de koper gehouden Bex zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Bex, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Bex en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de koper.

Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen
18.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bex en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
18.2 De rechtbank in de vestigingsplaats van Bex is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Bex het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 
 
kind op aardappelveld

'Kwaliteit die je proeft'

Een kwalitatief aardappelproduct, dat is waar het om draait bij Bex B.V. Immers, een goede kwaliteit geeft een goede smaak en dat proef je. Daarom wordt de gehele keten, van het land tot bij de klant, beheerst.

 

'Deze friet moet je echt geproefd hebben'

Bent u nieuwe klant en wilt u graag meer informatie over onze producten of een afspraak maken voor een bezoek? Neem dan contact op met Anke Heijligers-Bex +31 (0)6-38825785.

Volg ons ook op Facebook

Wij zijn ook actief op Facebook! Klik op onderstaand icoontje om naar de pagina te gaan.